Makaleler

Daha fazla bilgi için,
lütfen bizimle iletişime geçin


LL.M., Ortak Avukat

Türk Rekabet Hukukunda Aktif İşbirliği ile Uzlaşma Usullerinin Birlikte Uygulanması ve Bunun İlk Örneği Olarak Rekabet Kurulu’nun Maden Suyu Soruşturması Kararı

Av. Sibel ÖZTÜRK, LL.M.

Giriş 

Rekabet Kurulu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Kınık Maden Suları A.Ş. hakkında açtığı soruşturmada, her iki soruşturma tarafınca yapılan aktif işbirliği başvurusunu kabul ederek, teşebbüslere verilecek idari para cezalarında “Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik” (Aktif İşbirliği, Pişmanlık Yönetmeliği) kapsamında indirim uygulanmasına karar vermiştir. 

Bununla beraber, soruşturma süreci devam ederken her iki soruşturma tarafı da “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik” (Uzlaşma Yönetmeliği) kapsamında uzlaşma talebinde bulunmuştur. Uzlaşma taleplerinin Kurul tarafından kabul edilmesi üzerine yürütülen uzlaşma süreci sonucunda; soruşturma, her iki teşebbüs bakımından da uzlaşma ile sonlandırılmış ve anılan teşebbüsler tarafından rakip teşebbüsle güncel ve geleceğe dönük fiyat bilgilerine, fiyat değişim tarihlerine, zamlı fiyatlara ilişkin bilgi değişiminde bulunularak fiyat tespit etmek ve dolayısıyla kartel kurmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiğine hükmedilerek, uzlaşma neticesinde Kurul tarafından teşebbüslere verilecek idari para cezalarında indirim uygulanmıştır. 

Rekabet Kurulu’nun 14.04.2022 tarihli ve 22-17/283-128 sayılı ve 18.05.2022 tarihli ve 22-23/379-158 sayılı söz konusu kararları, Türk rekabet hukukunda aktif işbirliği ve uzlaşma usullerinin birlikte uygulandığı ilk örnek olması nedeniyle önem arz etmektedir. Bu makalede, anılan kararlar, ilgili Yönetmelik hükümleri ve Rekabet Kurulu değerlendirmelerine yer verilmek suretiyle ele alınmıştır. 

“Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik” Düzenlemeleri ve Rekabet Kurulu’nun Maden Suyu Kararında Konuya İlişkin Değerlendirmeleri 

4054 Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin altıncı fıkrasında hükme bağlandığı üzere; Kanuna aykırılığın ortaya çıkarılması amacıyla Kurumla aktif işbirliği yapan teşebbüs ya da teşebbüs birlikleri veya bunların yöneticileri ve çalışanlarına, işbirliğinin niteliği, etkinliği ve zamanlaması dikkate alınarak ve gerekçesi açık bir şekilde gösterilmek suretiyle üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen cezalar verilmeyebilir veya bu fıkralara göre verilecek cezalarda indirim yapılabilir. 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin son fıkrasında, bu maddeye göre verilecek idari para cezalarının tespitinde dikkate alınan hususların, işbirliği halinde para cezasından bağışıklık veya indirim şartlarının, işbirliğine ilişkin usul ve esasların, Rekabet Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirleneceği hükme bağlanmıştır. 

Bu doğrultuda, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesinde yasaklanmış olan kartellerin ortaya çıkarılması amacıyla Rekabet Kurumuyla aktif işbirliği yapan teşebbüsler ile teşebbüs yöneticileri ve çalışanlarına, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinde belirtilen para cezalarının verilmemesine veya verilecek cezalarda indirim yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere hazırlanan “Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 15.2.2009 tarihli ve 27142 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. [1]  

Aktif İşbirliği Yönetmeliği’nde para cezasından bağışıklık ve para cezasında indirim olmak üzere ikili bir ayrım bulunmaktadır.[2] Aktif İşbirliği Yönetmeliği’nin “Para Cezası Verilmemesi” başlıklı 4. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, Rekabet Kurulu’nun önaraştırma yapmaya karar vermesinden önce, başvuru konusu kartelin etkilediği ürünleri, kartelin süresini, kartele taraf olan teşebbüslerin isimlerini, kartelle ilişkili görüşmelerin tarihlerini, yerlerini, katılımcılarını ve kartelle ilgili sahip olunan bilgi ve belgeleri sunan ve koşulları yerine getiren ilk teşebbüse, bu konuda daha önce yapılmış bir başvuru bulunmaması halinde, idari para cezası verilmez. Bu teşebbüsün yöneticileri ve çalışanlarına da idari para cezası verilmez. 

Bununla birlikte 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiği sonucuna ulaştıracak deliller bulunmaz iken, Rekabet Kurulu’nun önaraştırma yapmaya karar vermesinden soruşturma raporunun tebliğine kadar, yukarıda belirtilen bilgi ve belgeleri sunan ve koşulları yerine getiren ilk teşebbüse, bu konuda daha önce yapılmış bir başvuru bulunmaması halinde, idari para cezası verilmez. Bu teşebbüsün yöneticileri ve çalışanlarına da idari para cezası verilmez. 

Aktif İşbirliği Yönetmeliği’nin 5. maddesinde, Kurul’un önaraştırma yapmaya karar vermesinden, soruşturma raporunun tebliğine kadar geçen sürede, yukarıda zikredilen bilgi ve belgeleri sunan ve koşulları yerine getiren ancak para cezasından bağışıklık hükmünden yararlanamayan teşebbüsler için ise idari para cezasından indirim öngörülmüştür. Buna göre; ilk teşebbüse verilecek ceza, üçte bir ile yarısı arasında indirilir ve teşebbüsün ihlali kabul eden ve aktif işbirliğinde bulunan yöneticileri ve çalışanlarına verilecek cezalarda da üçte birden az olmamak kaydıyla indirim yapılabilir veya ceza verilmeyebilir. İkinci teşebbüse verilecek ceza, dörtte bir ile üçte bir arasında indirilir ve teşebbüsün ihlali kabul eden ve aktif işbirliğinde bulunan yöneticileri ve çalışanlarına verilecek cezalarda da dörtte birden az olmamak kaydıyla indirim yapılabilir veya ceza verilmeyebilir. Diğer teşebbüslere verilecek cezalar, altıda bir ile dörtte bir arasında indirilir ve teşebbüsün ihlali kabul eden ve aktif işbirliğinde bulunan yöneticileri ve çalışanlarına verilecek cezalarda da altıda birden az olmamak kaydıyla indirim yapılabilir veya ceza verilmeyebilir. Sunulan deliller sonucunda, ihlalin süresinin uzaması ve sair nedenlerle para cezasının arttırılmasının gerekmesi halinde, bu artıştan, ilgili delilleri ilk olarak sunan teşebbüs ve bu teşebbüsün ihlali kabul eden ve aktif işbirliğinde bulunan yöneticileri ve çalışanları etkilenmemektedir. 

Aktif İşbirliği Yönetmeliği’ne göre, başvuruda bulunan teşebbüsün, idari para cezasından bağışıklık ya da cezada indirimden yararlanabilmesi için; başvuru konusu kartelle ilgili bilgi ve belgeleri gizlememiş veya ortadan kaldırılmamış olması, kartelin ortaya çıkarılmasını zorlaştıracağı gerekçesiyle Kurum tarafından aksi belirtilmedikçe başvuru konusu kartele taraf olmaya son vermiş olması, başvuru konusu kartele taraf olan diğer teşebbüsleri ihlale zorlamamış olması gerekmektedir.

Aktif İşbirliği Yönetmeliği’nde ayrıca teşebbüslerin yöneticileri ve çalışanlara para cezası verilmemesi veya verilecek cezalarda indirim yapılmasına ilişkin hükümler de teşebbüsler bakımından öngörülen koşullara paralel şekilde düzenleme içermektedir. 

Aktif İşbirliği Yönetmeliği’nin “Yöneticilere ve Çalışanlara Para Cezası Verilmemesi veya Verilecek Cezalarda İndirim Yapılması” başlıklı üçüncü bölümünde, 7, 8 ve 9. maddelerde konuya ilişkin düzenleme yapılmıştır. Aktif İşbirliği Yönetmeliği’nin 7. maddesine göre Rekabet Kurulu’nun önaraştırma yapmaya karar vermesinden önce, başvuru konusu kartelin etkilediği ürünleri, kartelin süresini, kartele taraf olan teşebbüslerin isimlerini, kartelle ilişkili görüşmelerin tarihlerini, yerlerini, katılımcılarını ve kartelle ilgili sahip olunan bilgi ve belgeleri sunan ve koşulları yerine getiren ilk yönetici veya çalışana, bu konuda daha önce yapılmış bir başvuru bulunmaması halinde, idari para cezası verilmez. 

Keza, Aktif İşbirliği Yönetmeliği hükümleri gereğince 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiği sonucuna ulaştıracak deliller bulunmaz iken, Rekabet Kurulu’nun önaraştırma yapmaya karar vermesinden soruşturma raporunun tebliğine kadar, yukarıda belirtilen bilgi ve belgeleri sunan ve koşulları yerine getiren ilk yönetici veya çalışana, bu konuda daha önce yapılmış bir başvuru bulunmaması halinde, idari para cezası verilmez. Kurul’un önaraştırma yapmaya karar vermesinden, soruşturma raporunun tebliğine kadar geçen sürede, yukarıda zikredilen bilgi ve belgeleri sunan ve koşulları yerine getiren ancak para cezasından bağışıklık hükmünden yararlanamayan yönetici ve çalışanlara verilecek idari para cezaları ise indirilir. 

Bu bağlamda, ilk yönetici veya çalışana verilecek ceza, üçte birden az olmamak kaydıyla indirilir ya da ceza verilmeyebilir. İkinci yönetici veya çalışana verilecek ceza dörtte birden az olmamak kaydıyla indirilir ya da ceza verilmeyebilir. Diğer yöneticilere veya çalışanlara verilecek cezalar ise altıda birden az olmamak kaydıyla indirilir ya da ceza verilmeyebilir. Sunulan deliller sonucunda, ihlalin süresinin uzaması ve sair nedenlerle para cezasının arttırılmasının gerekmesi halinde, bu artıştan, ilgili delilleri ilk olarak sunan yönetici veya çalışan etkilenmemektedir. 

Aktif İşbirliği Yönetmeliği’ne göre, yönetici veya çalışanların idari para cezasından bağışıklık ya da cezada indirimden yararlanabilmesi için; başvuru konusu kartelle ilgili bilgi ve belgeleri gizlememiş veya ortadan kaldırılmamış olması, kartelin ortaya çıkarılmasını zorlaştıracağı gerekçesiyle Kurum tarafından aksi belirtilmedikçe başvuru konusu kartele taraf olmaya son vermiş olması, başvuru konusu kartele taraf olan diğer teşebbüsleri ihlale zorlamamış olması gerekmektedir.

Rekabet Kurulu, 18.05.2022 tarihli ve 22-23/379-158 sayılı kararında somut olay özelinde konuya ilişkin şu tespit ve değerlendirmeleri yapmıştır:

“BEYPAZARI hakkında bir soruşturmanın açıldığı, soruşturma raporunun henüz teşebbüse tebliğ edilmediği ve BEYPAZARI’nın başvurusundan önce Kuruma intikal ettirilmiş bir aktif işbirliği başvurusunun bulunduğu görülmektedir. Yapılan yerinde incelemelerde elde edilen belgeler ve KINIK tarafından aktif işbirliği başvurusu kapsamında sunulan bilgiler ve belgeler değerlendirildiğinde, BEYPAZARI ve KINIK tarafından 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiği sonucuna ulaşılabilecek delillerin dosya kapsamında bulunduğu görülmektedir. Sonuç olarak, hem BEYPAZARI’nın başvurusundan önce KINIK’ın aktif işbirliği başvurusunun bulunması hem de dosyada yer alan mevcut deliller ile ihlal tespitinde bulunabileceğinden hareketle Aktif İşbirliği Yönetmeliği’nde yer alan tam bağışıklık şartlarının sağlanmadığı dolayısıyla BEYPAZARI’nın tam bağışıklıktan faydalanamayacağı değerlendirilmektedir.”

Devamla, Rekabet Kurulu, Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Açıklanmasına İlişkin Kılavuz’un 23. paragrafında, teşebbüs tarafından açıkça belirtilmediği hallerde aktif işbirliği başvurusunun, Aktif İşbirliği Yönetmeliği’nin hem 4. veya 7. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen “para cezası verilmemesi” hem de 5. veya 8. maddesinde düzenlenen “para cezalarında indirim” hükümleri uyarınca değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiş ve BEYPAZARI tarafından yapılan başvuruya bakıldığında, teşebbüsün başvuru dilekçesinde yer alan talepleri arasında “para cezası verilmemesi” ve “para cezasında indirim uygulanması” gibi bir ayrımın gözetilmediğinden başvuruyu Aktif İşbirliği Yönetmeliği’nin 5. veya 8. maddeleri (kısmi bağışıklık) uyarınca da değerlendirmiştir. 

Bu çerçevede dosya kapsamında, Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Kurul tarafından kabul edilmiş ve birinci sırada yer alan bir başvuru (KINIK’ın başvurusu) bulunduğundan kısmi bağışıklık bakımından Yönetmeliğin 5. maddesinde öngörülen sıra sistemi uyarınca, BEYPAZARI’nın kendisinden önce başvuran bir teşebbüsün varlığı sebebiyle Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan indirimden faydalanmasının mümkün olmadığı değerlendirilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ikinci sırada gelen teşebbüsler bakımından farklılaşan indirim oranlarının BEYPAZARI’nın başvurusu için uygulanabilir olup olmadığının tespitine geçen Rekabet Kurulu, somut olayda BEYPAZARI tarafından Kuruma sunulan bilgi ve belgelerin, Yönetmeliğin 6. veya 9. maddesinde yer alan koşulları sağlayıp sağlamadığı değerlendirmesinin önem arz ettiğini belirtmiştir. Burada Rekabet Kurulu, Aktif İşbirliği Kılavuzu’nun 26. paragrafına atıf yaparak, teşebbüsün mevcut delillere önemli ölçüde katma değer katacak delil sunmak şeklinde bir yükümlülüğünün bulunmadığı değerlendirmesini yapmıştır. 

Rekabet Kurulu, aktif işbirliğinden yararlanmak üzere teşebbüs tarafından sunulan bilgi ve belgelerin, teşebbüsün başvuru anındaki en güncel bilgisi olmasının yanı sıra tam, doğru ve soruşturma konusuyla ilgili olması gerektiğini belirtmiş ve teşebbüsün sunduğu bilgi ve belgelerin hangi bağlamda sunulduğunun, delillerin soruşturma konusuyla ilgisinin nasıl kurulduğunun mümkün olduğu kadarıyla açıklanmasının gerektiğini ifade etmiştir. Bu kapsamda yaptığı değerlendirmede somut dosyada Beypazarı tarafından dosyaya sunulan ihlali aydınlatıcı bilgi ve belgelerin varlığı sebebiyle, Aktif İşbirliği Yönetmeliği’nin 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan şartların sağlandığı değerlendirmesini yapmıştır. 

Öte yandan Rekabet Kurulu tarafından, Aktif İşbirliği Kılavuzu’nun 7. vd. paragrafları bağlamında Aktif İşbirliği Yönetmeliği’nde açıkça düzenleme bulunmayan ya da tereddütlerin oluştuğu hallerde aktif işbirliği yapanlar lehine sonuca ulaşılmasının esas olduğu belirtilmiştir. Buna göre Kurul’un somut dosyada aktif işbirliği başvurusunda bulunan teşebbüse ilişkin değerlendirmesi şöyle olmuştur:

“BEYPAZARI’nın sunduğu bilgi ve belgelerin Kılavuz’un 26. paragrafı kapsamında katma değer sağlaması şartı bulunmamaktadır. Bu yönüyle başvurunun mevzuatta belirtilen kabul edilebilirlik şartlarını, diğer bir deyişle Aktif İşbirliği Yönetmeliği’nin 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki koşulları taşıdığı düşünülmekle birlikte bir an için herhangi bir tereddüdün oluşması halinde dahi lehe yorum ilkesi işletilerek BEYPAZARI’nın kısmi bağışıklıktan yararlandırılması gerekmektedir. Geçmiş tarihli Kurul kararlarında da, Kılavuz’un 26. paragrafı dikkate alınarak, Kurulun elindeki delillere katma değer katacak delil sunulmamasına rağmen, aktif işbirliğine başvuran tarafın ihlali açıklayıcı nitelikteki sunduğu bilgi ve belgelerin Aktif İşbirliği Yönetmeliği’nin 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan şartları sağladığına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Bu çerçevede aktif işbirliği başvurusunda bulunan BEYPAZARI tarafından ihlalin süresi, etkilediği ürünler, taraf olanların isimleri, tarafların arasındaki görüşmeler gibi ihlalle ilgili bilgi ve belgelerin Kuruma iletildiği görülmektedir. Dolayısıyla başvuru sahibi tarafından Aktif İşbirliği Yönetmeliği’nin 6. maddesinde sayılan bilgi ve belgelerin sunulduğu, bu itibarla, taraf hakkında uygulanacak idari para cezasında Aktif İşbirliği Yönetmeliği uyarınca indirim uygulanabileceği değerlendirilmektedir.”

Türk Rekabet Hukukunda Uzlaşma Usulü ve Rekabet Kurulu’nun Maden Suyu Kararında Uzlaşma Sürecine İlişkin Değerlendirmeleri 

4054 sayılı Kanun’un 43. maddesinin beş ila dokuzuncu fıkralarında ise Kurul’ca, ilgililerin talebi üzerine veya resen başlatılabilecek “uzlaşma” usulü düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere göre; soruşturmaya başlanmasından sonra Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabilir ve Kurul, hakkında soruşturma başlatılan ve ihlalin varlığı ile kapsamını kabul eden teşebbüs veya teşebbüs birlikleri ile soruşturma raporunun tebliğine kadar uzlaşabilir. Uzlaşma usulü sonucunda idari para cezasında yüzde yirmi beşe kadar indirim uygulanabilir. Bu madde uyarınca idari para cezası tutarlarında indirim uygulanmış olması 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında indirim yapılmasına engel teşkil etmez.[3] Sürecin uzlaşma ile neticelenmesi halinde, idari para cezası ve uzlaşma metninde yer alan hususlar uzlaşmanın taraflarınca dava konusu yapılamaz. 

4054 sayılı Kanun’un 43. maddesinin 9. fıkrasında uzlaşmaya ilişkin diğer usul ve esasların Kurul tarafından çıkarılan yönetmelik ile belirleneceği hükme bağlanmış olup, bu doğrultuda hazırlanan ve Rekabet Kurulu tarafından 24.06.2021 tarihinde kabul edilen "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik” 15.07.2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik kapsamında uzlaşma kavramı, “ihlalin varlığı ile kapsamını kabul eden taraflara verilecek idari para cezasında indirim uygulanarak soruşturmanın nihai kararla sonlandırılması usulünü” ifade etmekte olup, Yönetmelik’te; “uzlaşmanın genel ilkeleri”, “uzlaşma sürecinin başlatılması”, “uzlaşma görüşmeleri”, “uzlaşma ara kararı”, “uzlaşma metni”, “uzlaşma nihai kararı” hususlarında ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. [4] Uzlaşma Yönetmeliği’ne göre uzlaşma usulü sonucunda idari para cezasında yüzde ondan yüzde yirmi beşe kadar indirim uygulanması mümkündür.

Uzlaşma Yönetmeliği’nin 10. maddesi “Uzlaşma sürecinde Aktif İşbirliği Yönetmeliğinin uygulanması” başlığını taşımaktadır. Anılan düzenleme uyarınca; Uzlaşma tarafı teşebbüslerin Aktif İşbirliği Yönetmeliği’nin 4. ve 5. maddelerinden yararlanabilmek için ayrıca başvuruda bulunmaları mümkündür. Ancak uzlaşma metni sunanlar bakımından bu metnin Kurum kayıtlarına girdiği tarihten sonra Aktif İşbirliği Yönetmeliği çerçevesinde yapılan başvurular dikkate alınmaz. Sürecin uzlaşma ile sonuçlanmaması halinde ise Aktif İşbirliği Yönetmeliği’nde öngörülen süreler uygulanır.

Somut dosyada, Kınık Maden Suları AŞ ve Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, soruşturma süreci devam ederken her iki soruşturma tarafı teşebbüs de uzlaşma talebinde bulunmuştur. Uzlaşma görüşmeleri sonucunda Rekabet Kurulu'nca, teşebbüsler tarafından sunulan uzlaşma metni çerçevesinde Ceza Yönetmeliği kapsamında hesaplanan idari para cezasının %25 oranında indirilmesine ve teşebbüsler hakkındaki soruşturmanın uzlaşma ile sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Sonuç Olarak;

* Kınık Maden Suları AŞ ve Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin rakip teşebbüsle güncel ve geleceğe dönük fiyat bilgilerine, fiyat değişim tarihlerine, zamlı fiyatlara ilişkin bilgi değişiminde bulunarak fiyat tespit etmek ve dolayısıyla kartel kurmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, 

* Bu teşebbüslerden Kınık Maden Suları AŞ'nin  gerekli şartları sağlaması ve başvuran ilk teşebbüs olması sebebiyle, teşebbüse verilecek cezada, Aktif İşbirliği Yönetmeliği’nin 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca %35 indirim uygulanmasına, bununla birlikte 4054 sayılı Kanun’un 43. maddesinin yedinci fıkrası ve Uzlaşma Yönetmeliği’nin 4. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse verilecek idari para cezasında %25 oranında indirim uygulanmasına, 

* Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin gerekli şartları sağlaması sebebiyle, teşebbüse verilecek cezada, “Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca %30 indirim uygulanmasına, bununla birlikte 4054 sayılı Kanun’un 43. maddesinin yedinci fıkrası ve Uzlaşma Yönetmeliği’nin 4. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse verilecek idari para cezasında %25 oranında indirim uygulanmasına,

* Ve böylece aktif işbirliği ve uzlaşma usulünün birlikte uygulanması neticesinde maden suyu soruşturmasının uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına karar verilmiştir. 

Bu bağlamda, Rekabet Kurulu’nun 14.04.2022 tarihli ve 22-17/283-128 sayılı ve 18.05.2022 tarihli ve 22-23/379-158 sayılı söz konusu kararlarının, Türk rekabet hukukunda aktif işbirliği ve uzlaşma usullerinin birlikte uygulandığı ilk örnek olması dolayısıyla özel bir önem taşıdığı belirtilmelidir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] ÖZTÜRK, Sibel; “Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezaları”, Yetkin Yayınları, Ankara 2022, s. 115.

[2] ASLAN, İsmail Yılmaz; “Rekabet Hukuku Dersleri”, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Gözden Geçirilmiş 7. Baskı, Bursa, 2020, s. 115.

[3]  5326 sayılı Kanun’un anılan hükmü uyarınca idarî para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilmektedir. Bkz. ÖZTÜRK, s. 74.

[4] Ayrıntılı bilgi için; ÖZTÜRK, Sibel; Türk Rekabet Hukukunda "Uzlaşma", 6.12.2022, (https://www.erikelpartners.com.tr/yazi/turk-rekabet-hukukunda-uzlasma)