Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Aydınlatma Metni

ERİKEL & PARTNERS Avukatlık Bürosu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) kapsamında kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen olarak veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden veri sorumlusu sıfatıyla sorumludur. 

İşbu metinle temel hak ve özgürlükler ile kişisel verileri korumak; Anayasa'ya, insan haklarına ilişkin taraf olunan uluslararası sözleşmelere ve Kanun ile sair mevzuata uygun veri işleme faaliyetinde bulunmak maksadıyla ERİKEL & PARTNERS Avukatlık Bürosu tarafından işlenen kişisel verilere ilişkin veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. 

ERİKEL & PARTNERS Avukatlık Bürosu, ilgili kişilere ve üçüncü kişilere işbu metin başta olmak üzere her türlü kamuoyuna açık belge ile kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini hukuka ve ahlaka uygun şekilde gerçekleştirdiğini ilan eder. Bu kapsamda kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde ilgili kişileri ve üçüncü kişileri şeffaflık ilkesi doğrultusunda bilgilendirmektedir. 

İşbu metin ERİKEL & PARTNERS Avukatlık Bürosu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Metni (Politika Metni) ile açıklanan kavram ve ilkelere uyumlu olarak hazırlanmış olup gerektiğinde güncellenmektedir. 

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

ERİKEL & PARTNERS Avukatlık Bürosu yürütmekte olduğu hukuki hizmet ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tam ve doğru hizmet sunulması amacıyla kişisel verileri işlemeye ihtiyaç duymaktadır. ERİKEL & PARTNERS Avukatlık Bürosu, kişisel verileri 6698 sayılı Kanun ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu (Avukatlık Kanunu) başta olmak üzere uymak zorunda olduğu tüm mevzuat hükümleri doğrultusunda işlemektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun’da sayılan ilke ve hükümlere uygun olarak kişisel verileri işleme faaliyeti yapılmaktadır.  

ERİKEL & PARTNERS Avukatlık Bürosu tarafından kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, doğru, güncel, belirli, meşru ve açık amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir. 

ERİKEL & PARTNERS Avukatlık Bürosu müvekkillerinin, müvekkil adaylarının ve internet sitesi ziyaretçilerinin kişisel verilerini yukarıda sayılan ilke ve hükümlere uygun olarak; 

· Yasal yükümlülükleri yerine getirmek, 

· Veri sorumlusunun ve ilgili kişilerin haklarını korumak, 

· Avukatlık ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin sözleşmeleri kurmak ve ifa etmek, 

· Hukuki hizmetlerin yanında tamamlayıcı her türlü hizmeti sunmak, 

· Hukuki eğitim vermek, hukuki eğitimlerle ilgili bilgilendirme yapmak, 

· Mevzuat güncellemeleri ve güncel hukuki meselelerle ilgili bilgi paylaşımında bulunmak, 

· Müvekkillerin iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak, 

· ERİKEL & PARTNERS Avukatlık Bürosu bünyesinde gerçekleştirilen toplantılara ve sunulan tekliflere ilişkin raporları hazırlanmak, 

· İnternet sitesinin güvenliğini ve gerektiği gibi çalışmasını sağlamak ve internet sitesini iyileştirilmek, 

· İlgili kişinin izin verdiği ölçüde, kendisiyle iletişim kurmak, kendisine yeni hizmetler ile ilgili bilgi vermek, üye olması hâlinde elektronik posta ve sair iletişim kanalları ile bildirimde bulunmak, 

· Site üzerinden şikâyet ve taleplerini ileten kişilere yanıt vermek, bu kişiler ile iletişime geçmek ve IP adresleri, kullanıcıları, ziyaretçileri ve üyeleri tanımlayarak demografik bilgi oluşturmak, 

· İhtiyaçlar doğrultusunda ERİKEL & PARTNERS Avukatlık Bürosundan talep edilen diğer hukuki hizmetleri sunmak amaçlarıyla işlemektedir. 

2. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarılma Amacı 

ERİKEL & PARTNERS Avukatlık Bürosu, işlemiş olduğu kişisel verileri, sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde çalışanlarına ve hukuki hizmet kapsamında sürecin takip edilebilmesi için gerekli üçüncü kişilere aktarmaktadır. ERİKEL & PARTNERS Avukatlık Bürosu, hukuki süreçlerin yürütülebilmesi ve takip edilebilmesi amacıyla ilgili yargı kurumlarına kişisel veri aktarımı yapmaktadır. Bunun yanında başta Avukatlık Kanunu olmak üzere mevzuattan kaynaklanan diğer yükümlülükler gereğince ilgili kişilerin kişisel verileri kamu kurumları, mahkemeler ve denetleyici kurumlar gibi kurum ve kuruluşlara talep edilmesi hâlinde ilgili kişinin de bilgisi dahilinde aktarılmaktadır. 

ERİKEL & PARTNERS Avukatlık Bürosu, kişisel verileri ilgili kişinin açık rızasını almak kaydıyla veya 6698 sayılı Kanun’un 8/2. maddesinde belirtilen durumların varlığı hâlinde gerekli ve yeterli önlemi almak kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarabilecektir. Kişisel veriler aktarılırken gereken her türlü tedbir ERİKEL & PARTNERS Avukatlık Bürosu tarafından alınmaktadır. 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

ERİKEL & PARTNERS Avukatlık Bürosu, ilgili kişilerin kişisel verilerini, 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine ve ahlaka uygun olmak şartıyla, elektronik posta, telefon görüşmesi, her türlü sosyal mesajlaşma platformu, her türlü sosyal haberleşme ağı, iletişim formları, fiziksel yöntemler gibi vasıtalar ile sözlü veya yazılı olarak toplamaktadır. Aynı zamanda internet sitemizde yer alan hizmetlere kayıt olurken ilgili kişi tarafından verilen kişisel veriler de yukarıda sayılan amaçlar kapsamında veri tabanı üzerinden toplanmaktadır. 

ERİKEL & PARTNERS Avukatlık Bürosu, kişisel verileri; Avukatlık Kanunu’na uygun hareket edebilmesi, bu kapsamda kanunda açıkça öngörülmüş olması ve veri sorumlusu sıfatıyla kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, işbu metinde açıklanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olarak, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleriyle toplamaktadır.  

4. İşlenen Kişisel Verilerin Korunması 

ERİKEL & PARTNERS Avukatlık Bürosu, ilgili kişilerin kişisel verilerini işlerken kişisel verilerin güncel ve doğru olması, güvenli ortamlarda saklanması; silinmesinin, yok edilmesinin, değiştirilmesinin ve hukuka aykırı olarak kullanılmasının engellenmesi için 6698 sayılı Kanun'da sayılan ve ikincil mevzuatta düzenlenen gerekli tedbirleri almaktadır. 

ERİKEL & PARTNERS Avukatlık Bürosu, çalışanlarından görevleri sebebiyle ilgili kişilerin kişisel verilerini öğrenen kişiler, bu verileri 6698 sayılı Kanun'a uyun olarak ve sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde işleme amacı dışında kullanmamaktadır. Söz konusu kişilerin bu yükümlülükleri görevleri sona erse dahi devam etmektedir. 

Fiziki olarak işlenen veriler özel dolaplarda saklanırken sanal ortamda işlenmiş kişisel veriler, teknik destek alınarak güvenlik duvarı ile korunmaktadır. İlgili kişilerin kişisel verileri, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiği takdirde ERİKEL & PARTNERS Avukatlık Bürosu, bu durumu derhal ilgili kişiye ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na bildirecektir. 

5. İlgili Kişinin Hakları 

İlgili kişi; 

· Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

· Kişisel verilerinin işlenmesi durumunda buna ilişkin bilgi talep etme, 

· Kişisel verilerin işlenme amacını öğrenme, kişisel verilerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

· Eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerin düzeltilmesini isteme, 

· 6698 sayılı Kanun'da sayılan şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

· Kişisel verilerin aktarılması durumunda silinmesini, yok edilmesini veya düzeltilmesini istediği bilgilerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

· İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması hâlinde bu sonuca itiraz etme,

 · Kanuna aykırı olarak kişisel verilerin işlenmesi faaliyetinin gerçekleşmesi durumunda zarara uğraması hâlinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. Bu kapsamda ilgili kişi, ERİKEL & PARTNERS Avukatlık Bürosu’nun veri sorumlusu sıfatıyla işlediği verileri hakkında, yazılı olarak ERİKEL & PARTNERS Avukatlık Bürosu’na, başvurarak bu haklarını kullanabilecektir. 

6. İlgili Kişinin Haklarını Kullanması 

Bir üst başlıkta ifade edilen haklarını kullanmak isteyen ilgili kişi, ERİKEL & PARTNERS Avukatlık Bürosu’nun çalışma adresi olan “Talatpaşa Bulvarı İnci Sokak No: 1 Hamamönü, Altındağ, ANKARA” adresine yazılı olarak talebini iletebilecektir. İlgili kişi, söz konusu talebini ıslak imzalı şekilde elden, posta veya noter yoluyla iletebilecektir. Aynı zamanda söz konusu talep, ilgili kişi tarafından daha önce belirtilmiş ERİKEL & PARTNERS Avukatlık Bürosu sisteminde kayıtlı olan elektronik posta adresi üzerinden [email protected] adresine elektronik posta olarak da gönderilebilecektir. 

İlgili kişi, söz konusu başvuruyu yaparken adı, soyadı, T.C. kimlik numarası (yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya bulunması hâlinde kimlik numarası), ikamet veya iş yeri adresi, telefon numarası ve talep konusunu açıkça belirtmek zorundadır. 

Yukarıda sayılan haklara ilişkin talepler ilgili kişi tarafından ERİKEL & PARTNERS Avukatlık Bürosu’na sunulduğu takdirde işbu talepler, ERİKEL & PARTNERS Avukatlık Bürosu tarafından işin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişilerin haklarına ilişkin talepleri ücretsiz olarak sonuçlandırılmaktadır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde mevzuat ve Kurul tarafından belirlenen tarifeye göre ilgili kişiden ücret alınacaktır.