Çalışma Alanları

Vergi Hukuku

Vergi hukuku, yasal sınırlar içerisinde, devlet ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki vergi ilişkisinden doğan karşılıklı hak ve ödevleri düzenleyen hukuk dalıdır. Vergi hukuku tanımı gereği, vergilendirme işlemlerindeki tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin şekil ve şartlarını belirlemekle birlikte, idarenin bu şekil ve şartların dışına çıkması nedeniyle oluşan vergi uyuşmazlıklarındaki çözüm yollarını da içermektedir. Ayrıca, vergi uygulamaları nedeniyle vergi idaresi ile mükellef veya vergi sorumluları arasında çıkan uyuşmazlıkları da konu edinir.

Vergi hukukunun bağlayıcı nitelikteki kaynakları; Anayasa, Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler, Uluslararası Vergi Anlaşmaları, Bakanlar Kurulu Kararları, Düzenleyici Genel Tebliğler, Tüzükler, Yönetmelikler, Anayasa Mahkemesi Kararları ve İçtihadı Birleştirme Kararlarından oluşmaktadır. Bu kaynaklar aracılığıyla, vergileme alanında uyulması gereken temel ilke, kural, usul ve esaslar belirlenmekte veya vergi uygulamalarının bunlara uygunluğu denetlenmektedir.

Vergi Ödevi Anayasa'nın 73. maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmü şöyledir; "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür."

Karşılıksız olan ve gerektiğinde zor kullanılarak alınan; harç, resim, fon, prim, aidat vb. adlar altında ki tüm kamu gelirleri nitelik itibari ile vergi hukuku kapsamına girer. Verginin alacaklısı devlettir ancak, toplama yetkisi yerel yönetimlere (belediyeler, il özel idareleri) ve diğer kamu tüzel kişilerine (Emekli sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), bağ kur) devredilebilmektedir.

Erikel & Partners Avukatlık Bürosu olarak, vergi hukuku alanında müvekkillerimize vergi zıyaı suçu, usulsüzlük cezaları ve kaçakçılık suçlarına ilişkin davalarda, hesap hataları ve vergilendirme hatalarının düzeltilmesi işlemlerinde, Gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi ve diğer tüm vergi türlerine ilişkin ihtilaflarda, beyana dayanan tarh, re 'sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemlerinde, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma işlemlerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.