Çalışma Alanları

İcra İflas Hukuku

İcra-iflas hukuku, alacaklıların, devlet gücünün yardımı ile alacaklarına nasıl kavuşacağının düzenlendiği hukuk dalıdır. Erikel & Partners Avukatlık Bürosu olarak, icra müdürlükleri nezdinde icra iflas takiplerinin başlatılması, istihkak davaları, ihtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz, icra takiplerine karşı imzaya ve borca itiraz, itirazın iptali davaları, menfi tespit ve istirdat davaları ile kambiyo senetlerine özgü haciz yolu, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ve rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takiplerinin başlatılması ve ilgili takiplere ilişkin davaların yürütülmesi hizmetleri ile iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato talebi, uzlaşma ve yeniden yapılanma talebinde bulunulması ve konuya ilişkin iş ve işlemlerin takibi, bu alanda sunduğumuz hizmetleri oluşturmaktadır.