Aile ve Miras Hukuku

AİLE HUKUKU

Aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, sıklıkla karşılaşılan uyuşmazlık türlerindendir. Erikel & Partners Avukatlık Bürosu olarak, aile hukukunda uzman hukukçu kadromuzla, ailenin parçası olan bireylerin haklarını korumakta, aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkillerimize etkili hukuki hizmet sunmaktayız.

Erikel & Partners Avukatlık Bürosu olarak, gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, soy bağı kurulması, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, evlat edinme, çocukla kişisel ilişki kurulması, çocukla kişisel ilişkinin değiştirilmesi ve kaldırılması, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hukuki hizmet vermekteyiz.

Özellikle çekişmeli boşanma davalarını, evliliğin iptali davalarını, eşler arasındaki mal paylaşımı davalarını, velayet davalarını, nafaka ve tazminat davalarını özenle takip etmekte; ulusal ve uluslararası mevzuatı ve yargı kararlarını düzenli takip ederek müvekkillerimize güncel ve doğru hukuki bilgi ile danışmanlık yapmaktayız.

Erikel & Partners Avukatlık Bürosu olarak, taraflar arasında çekişmeli olan uyuşmazlıklarda hizmet vermenin yanı sıra, taraflar arasında anlaşmalı boşanma protokolü, evlilik öncesi ve sırasında mal rejimi sözleşmesi ve benzeri birçok aile hukuku sözleşmelerinin hazırlanmasında hukuki danışmanlık yapmaktayız.

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku, miras bırakanın hayatta iken elde etmiş olduğu taşınır ve taşınmaz malları ile hak, alacak ve borçlarının kimlere ne oranda ve şekilde geçeceğini düzenleyen kurallardır.

Murisin (ölen kişi) terekesinin (ölenin malvarlığı) akıbetini düzenleyen hukuk normlarına dayanmaktadır. Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır.

Erikel & Partners Avukatlık Bürosu, müvekkillerimizin miras hukukundan kaynaklanan sorunlarının çözümü için dava takip, danışmanlık ve arabuluculuk hizmeti vermekte, ihtilafı en kısa sürede tarafların maddi ve manevi zarar görmeksizin çözümünü hedeflemektedir.

Erikel & Partners Avukatlık Bürosu, müvekkillerinin istekleri doğrultusunda vasiyetname, miras ve mirastan feragat sözleşmelerinin hukuka uygun olarak hazırlanmasında danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca, miras hukukundan doğan anlaşmazlıkların çözümü için danışmanlık ve dava takip hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda, büromuz mirasın reddi davaları, muris muvazaasından kaynaklanan davalar, mirasın paylaşımı davaları, saklı payı ihlal edilen mirasçı lehine ölüme bağlı tasarrufun iptali davası gibi davalarda hukuk hizmeti vermektedir.