İş Hukuku

İş hukuku, işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalıdır.İş hukukunun kapsamına giren konular, iş hukukunun genel esasları, bireysel iş hukuku ve ve toplu iş hukuku olarak belirtilebilir. İş hukukunun genel esasları, iş hukukunun temel süjeleri olan işçi, işveren, alt işveren, işveren vekili, işyeri kavramları ile iş hukuku yaptırımları ve iş yargısını kapsamına almaktadır.

Bireysel iş hukuku, işçilerin işverenleri ile tek tek ilişkilerinin düzenlendiği hukuk dalı olup, iş akdi kavramı, bu akdin türleri, kurulması, işçinin bu akitten doğan borçları, işverenin ücret, işçiyi gözetme, eşit işlem yapma borçları, iş akdinin askıya alınması, sona ermesi, süreli ve haklı nedenle feshi, iş güvencesi, kıdem tazminatı, iş akdinin sona ermesinin diğer sonuçları, çalışma ve dinlenme süreleri, çocuk ve kadın işçilerin korunması, iş denetimi, kamusal yaptırımlar, iş sağlığı ve güvenliği konularını kapsamına almaktadır.

İşçi ve işveren tarafların kendi aralarında birleşerek sendikalar oluşturmaları neticesinde ortaya çıkan ilişkilerin düzenlendiği hukuk dalı ise toplu iş hukuku olarak adlandırılmaktadır. Sendikal güvenceler, hak ve özgürlükler, işçi sendikaları ile işveren sendikaları arasında toplu iş sözleşmelerinin yapılması ve bunun hukuki sonuçları, toplu görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanması halinde başvurulacak yollar bu hukuk dalı içerisinde incelenmektedir.

Erikel & Partners Avukatlık Bürosu olarak, iş hukukunun her alanında, müvekkillerimize hukuki katkı sunmaktayız.